Steel and Fabrication Industry

cast | cat
Servei d'urgències 24 hores

Avis Legal

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/202, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web, des d'on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: LA UNIÓN ELÉCTRICA SERMIFEL S.L. (a partir d´ara L'EMPRESA)
Adreça: PLAÇA SANT OLEGUER 11 (08224) TERRASSA (BARCELONA)
E-mail: info@launionelectrica.com
Telèfon: 937.802.512
C.I.F.: B-63816383
Web: www.launionelectrica.com

Concepte d'usuari

La utilització del web li atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L'Empresa en el mateix moment que l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver modificacions.

Informació sobre els links

L'Empresa no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i L'Empresa no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè. L'Empresa no es responsabilitza de pèrdua alguna, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell. Incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar malament un vincle, tant al contactar al web de L'Empresa, com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web de La empresa.

Informació sobre la utilització de cookies

En aquest web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als clients i visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l'última vegada que l'usuari ha visitat la web.
  • Disseny de contingut que l'usuari ha escollit en la seva primera vista al web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per L'Empresa, així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant, es troba protegides per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de l'Empresa.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L'Empresa o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.

L'incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d'aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L'Empresa.

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per L'Empresa, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través de els serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L'Empresa és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.

L'Empresa en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar a la xarxa continguts o opinions, considerades com racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de L'Empresa, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a part que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s'entén que autoritzi a l'empresa per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemats en suports físics o logístics (per exemple disquets i disc dur d'ordinador) , digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a l'empresa, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén en aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de L'Empresa.

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, L'Empresa queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió en qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibides qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut de qualsevol tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per l'Empresa per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció de les pàgines web de L'Empresa, sense consentiment previ, exprés i per escrit de L'Empresa. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels drets de Propietat intel·lectual de L'Empresa sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

L'Empresa no assumirà responsabilitat alguna davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc. .... De tercers els quals puguin accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks o vincles similars dels llocs web de L'Empresa.

Informació sobre l'excempció de tota la responsabilitat derivada d'una fallida tècnica i/o de contingut

L'Empresa declina qualsevol responsabilitat en cas d'existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, L'Empresa no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de dany indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes a L'empresa.

L'Empresa no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l'hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que L'Empresa realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d'incidents.

En cas que l'usuari prengui determinades decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.